Cübbeli Ahmet Hoca Nevruz caiz değil tamamen kaldırın video

İsmailağa Hocalarından Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) Hükumete ricada bulunarak Nevruz'u kaldırmalarını istedi.

Cübbeli Ahmet Hoca Nevruzu tamamen kaldırın video

Cübbeli Ahmet Hoca; Hükumet Nevruz'un yasaklamış çok iyi yapmış Nevruz - Mihrican tamamen kaldırılması gerektiğini hükümetten rica etti.

Ayrıca Cübbeli Ahmet Hoca efendi; Nevruz - Mihrican bayramı kutlamanın caiz olmadığını söyledi

Cübbeli Ahmet Hoca Nevruzu Tamamen Kaldırın Video:
[youtube src="un95BdAqmDE"/]Cübbeli Ahmet Hoca Nevruz - Mihrican'ı Allah (C.c)'un yasak ettiğini ve Peygamber efendimiz (S.a.v)'in ümmete bu bayramanın yasak olduğunu Ebu Davud hadisinde kaynak gösterdi.

Nevruz nedir?
Nevruz'un aslı Farça bir kelimedir; Arapçalaştırmış şekli; "Neyruz" dur. Neyruzun anlamı ise "Yeni bir gün" demektir. Nevruz bayramı Farislerin (Perslerin) en büyük bayramlarından biridir. Nevruzu ilk bayram günü olarak kutlayan kişi, Perslerin ilk krallarından Cemşid (Cemşad) dır.

Nevruz Farisi yılın ilk günleri olup ilk günden sonra beş gün boyunca kutlanır. Mısır'daki Kıptiler de (Mısır'ın Hrıstiyan Arapları) Nevruzu kutlamamaktadırlar. Kıptilere göre Nevruz, yılın ilk günü olup "Şem Nesim" yani "Meltemin Kokusu Bayramı" olarak bilinmektedir.

Nevruz - Mihrican hakkında sahih Hadisler:
İmam Zehebi, "Teşebbuhu'l- Hamis bi Ehli'l- Hamis" sayfa 46 şöyle demiştir.

"Nevruz'a gelince, Mısır halkı, aşırıya giderek bu günü kutlamaktadırlar. Nevruz, Kıbtilerin yılının ilk günü olup onlar bu günü bayram olarak kutlamaktadırlar. Müslümanlar da bu konuda onlara benzemektedirler." (Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi Dergisi; sayı: 103-104)

Ebu Davud Hadisinde Nevruz şöyle geçmektedir;
Müslümanların, Ramazan bayramı ile Kurban bayramının dışında kutlayacakları başka hiçbir bayramları yoktur. Bu iki bayramın dışındaki bayramlar, sonradan çıkarılmış bid'at bayramlardır ve bu bayramları kutlamak, asla câiz değildir.

Nitekim Enes b. Mâlik'ten rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
"Allah Resulü (s.a.v) (hicretten sonra Mekke'den) Medine'ye geldiklerinde, Medinelilerin (Nevruz günü ile Mehricân günü diye) eğlendikleri iki günleri vardı.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; - Bu günler nedir? Diye sordu.

Medineliler: - Biz (İslâm'dan önce), câhiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu;

" Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir."

Kaynak: (Ebu Davud; hadis no: 1134. Nesâî; hadis no: 1556. Elbânî de; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no: 2021'de hadisin sahih olduğunu ayrıca belirtmiştir.)

Yorum Gönder for "Cübbeli Ahmet Hoca Nevruz caiz değil tamamen kaldırın video"