Şaban Ayında Neler Yapılır? Zikirleri Orucu ve Namazı

Şaban ayında neler yapılır? Şaban ayı zikirleri nelerdir, şaban ayı orucu ve namazı nasıl kılınır hadislerle şaban ayı.

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre Şaban ayında daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

Şâban ayının değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.(1)

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir."

saban ayi oruc namaz

Hadislerle Şaban Ayı ilk Gece Namazı:


1- Resûlüllâh (s.a.v)'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir;

"Her kim Şa'bân'ın ilk gecesinde, birinci rekâtlarında bir Fâtiha ve beş İhlâs okumak sûretiyle on iki rekât kılarsa Allâ-u Te'âlâ ona on iki bin şehit sevabı verir.

Kendisine ok iki senelik ibâdet sevâbı yazılır. Anasının doğurduğu gündeki gibi hatâlarından sıyrılır ve seksen güne kadar üzerine hiçbir hatâ yazılmaz." (Nesefi, Sâfûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/142)

2- Muhammed İbni Hatîriddîn Hazretleri'nin nakline göre;
"Şa'bân-ı Şerîf ayının ilk gecesi on iki rekât kılınır, her rekâtta Fâtiha'dan sonra on beş kere İhlas Sûresi okunur.

Her kim bunu yaparsa onun amel defterine on bin hasene (sevap) yazılır ve on bin günahı (olsa da) silinir." (Kaynak: Muhammed İbnü Hatîriddîn, el- Cevâhiru'l-hams, sh:58)

Hadislerle Şaban ayının ilk gün namazı;

Enes (Radıyallâhu anh) dan rivayet edildiğine göre;
"Şa'bân ayının ilk günü iki rekât kılıp, her rekâtında bir Fâtiha on Âyete'l Kürsî ve

Şaban ayının ilk gün namazı kılınısı

"Allah, şüphesiz Kendisinden başka adâleti (icrâ ve) ikame etmekte olan hiç bir ilâh bulunmadığı gerçeğine şâhitlikte bulunmuştur. (O'nun büyük kudretini gören) melekler ve ilim sâhipleri de (aynı şâhitliği ikrâr etmiştir). (hiç yenilmeyip dâimâ gâlip gelen ve her işi yerli yerinde olan) Aziz ve Hâkim olan Zât'tan başka hiç bir ilah yoktur."
(Âl-İmrân Sûresi:18) âyet-i kerimesini okuyan Allâh-u Te'âlâ bir çok mükâfatlar ihsân eder.

Cennette hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak duymadık, hiçbir beşerin de kalbinden geçmedik nimetler verir. Kendisini dünyanın istenmedik şeylerinden korur, rızkını genişletir ve en büyük (mahşer) korku (sun) dan emin kılar."
(Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazinetü'l-esrar ve celiletü'l-ezkâr, sh:68)

Hadislerle Şaban Ayı Oruçları:

"Kim Şaban’dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf’a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud’un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban’ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

Enes R.anh’ten rivayeten Efendimiz buyuruyor ki: "Allahü Teala hazretleri Şaban ayının 13. günün orucuna 10 bin senelik ibadet, 14. günün orucuna 100 bin senelik ibadet, 15. günün orucuna 300 bin senelik ibadet sevabı verir."

"Şaban’ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)

"Eğer Şaban ayını tamamını oruçlu geçirirse, Allah ölümün zorluklarını ona kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker-Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun günahlarını örter." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der:

Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" (İbn Mace)

"Ramazan ayının orucu için, Şaban orucu ile bedenlerinizi temizleyin. Herhangi bir kul, Şaban ayında üç gün oruç tutsa, iftarından önce de bana defalarca salavat okusa, mutlaka Allahü Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar.

Hz. Cibril bana bildirdi ki; şüphesiz Allahü Teala bu ayda 300 rahmet kapısını açar." (Nüzhetül Mecalis)

Şaban Ayı Zikirleri:


Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
"Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym."

Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl.

Ayrıca bakınız: 70 milyar sevap kazandıran salavat

Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.

Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllaha sorar.

Cevaben:
Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır. buyurmuşlardır.

Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.

2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir günahları bağışlanır.

3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür.

4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez.

5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuranı kerimin hatmine denktir.

6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder.

7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı.

Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi, dördüncü rekatında da üçer kere muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir.

8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki: ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allahın huzurunda beni yakalasın.

Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir. Diyebilmiş ikinci zattır.

Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın diye hitab etmiştir. Şarani, Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir.

(es-Savi, el-Esrarur-Rabbaniyye,sh:45; Yusuf-u Nebhani, Efdalüs Salevat, Salat no:50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE )

9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir.

Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: "Fesad-ı ümmetim zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır" (Et-terğib vet-terhibc:1 s:80)

Yorum Gönder for "Şaban Ayında Neler Yapılır? Zikirleri Orucu ve Namazı"