Her Türlü Dünya ve Ahiret İstekleri için Okunan Dua (ism-i şerif

Aşağıda verdiğimiz her türlü dünya ve ahiret istekleri için okunan dua aslında İsm-i şeriftir. Allâh-u Te'âlâ'nın İdris (Aleyhisselâm)a öğrettiği 40 ism-i şeriflerden, 14. ism-i şerifidir. Bu 40 ism-i şeriflerin her birinin ayrı ayrı çok büyük faziletleri vardır ki, bunlar sırasıyla şöyledir.

14. İsm-i Şerifi Okumanın Faziletleri

 • Derecesi ne olursa olsun birinden bir şey isterken.
 • Cennette Allâ-u Te'âlâ'nın cemalini görmek için.
 • Devletle alakalı işlerin görülmesi için.
 • Fakirlikten kurtulmak ve zengin olmak için.
 • Hayırların yağması ve zengin olmak için.
 • Zulmedenlerin helâkı ve ömrün uzaması için.
 • Büyük şeref sahibi ve zengin olmak için.
 • Sözü dinlenir sevilen kişi olmak için.
 • Rızık genişliği için.
 • Hapisten kurtulmak için.
 • Zehirli hayvanlardan korunmak için.

Bu ism-i şerifin bazı şartları vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir, niyet-itikat (tesirine kesin inanç), haramlardan sakınma, Namazları kazaya bırakmamak, takvaya riayet ve ana babaya asi olmamak. 14. ism-i şerifi Arapça ve latin harflerle Türkçe olarak yazdık, ezberlemede kolaylık için mp3 formatında sesli okunuşunu ekledik. Ayrıca oku: 40 ism-i şerif nedir?

14. İsm-i Şerifin Arapçası

ismi şerif arapça

"YÂ KÂFİL MÛVESSİU Lİ MÂ HALAKA MİN ATÂYÂ VE FADLİHİ, YÂ KÂFİ"

"Ey tüm yarattıklarını fazl-u kereminin bağışlarından genişlik yapan ve her şeye yeterli olan Allâh! Ey Kâfil!"

On dördüncü İsm-i Şerif'in faziletleri ve yapılışları kişinin, derdi, sıkıntıları ne ise onu düşünüp ona göre okunur ve yazılır. Ayrıca 14. İsm-i şerif, hem dünyalık, hem de ahiret istekleri için zikredilen çok büyük bir İsm-i Şeriftir.

Büyük bir şey isterken yapılacaklar:

1) Her kimin bir şahıstan isteği ne derecede büyük olursa olsun, bu ism-i şerifi ipekten bir şey üzerine misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple yazar, sonra bu ipek parçasını isteği olduğu şahsın duvarının dibine gömüp o şahsa yönelirse, isteği Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle hâsıl olur.

Eğer ipek bulamazsa bu ism-i şerifi bir cam parçası üzerine yine misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple yazıp, ardından tatlı suyla bu yazıyı bozarak o sudan bir yudum içsin ve kalanını o şahsın duvarının üzerine serpsin. Daha sonra da o kişiye yönelsin. Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o isteği hasıl olur.


Bunları yapan toprağa dokunsa altın olur:

2) Bir şahıs tarafından kendisine maddi menfaatler isabet etmesini isteyen kişi bu ism-i şerifi ceylan derisi üzerine misk ve zâferanla yazıp, bu deriyi o kişinin kapısının eşiğinin üstüne koyar.

Sonra iki rekat namaz kılar, her rekatta Fâtiha'dan sonra üç kere Duha Suresi'ni okur, secdeye varınca duaları kabul eden Allâh-u Te'âlâ'dan isteklerini diler, ardından bu ism-i şerifi elli (50) kere zikreder. Böyle yapanın her isteği olur, hatta toprağa dokunsa altın olur. Allâh-u Te'âlâ'nın razı olduğu şeylerden her hangi bir şey ne zaman aklına gelse o isteği çabucak hasıl olur.


Devlet alakalı işlerinin görülmesi için yapılacaklar:

3) Her kim devlet sahibinden büyük bir nimete ulaşmak isterse, misk, zâferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bu ism-i şerifi iki satır halinde bir kağıda yazsın, ancak bu işi yapmasının ayın kova burcunda olduğu zamana denk gelmesine dikkat etsin.

Sonra o yazılı kağıdı güneşe çıkarıp bir miktar suyun içine koysun, ardından o sudan bir yudum içsin, kalan suyu da işi düştüğü adamın evinin kenarlarına serpsin. İşte bunu yapanın Allâh- Te'âlâ inşâllâh bütün hâcetlerini tüm yönüyle görür.


Dünya ve Ahiret nimetleri için:

4) Bu ism-i şerifle dua edip bunu çokça zikreden kişi Allâh-u Te'âlâ'dan veya kullarından her ne isterse biiznillâhi Te'âlâ onu elde eder. Bu ism-i şerif "ed-De'vatü'l-'atâiyye" yani "Allâh-u Te'âlâ'nın bahşiş ve insanlarının duası" diye isimlendirilir. Bu ism-i şerifle dua eden kişi ilk başta Allâh-u Te'âlâ'nın mağfiret ve rahmet bahşişlerini elde eder, sonunda ise bütün nimetler kendisine verilir.

Bununla amel eden öyle bir nimetle nimetlenmiş olur ki, âhiretteki hesaptan kurtulur, cennetteki ehline (ailesine sürûr içersinde döner, kabir, mahşer ve sıratın tehlikelerinden ve azaplarından kurtulur. Hatta bazı günahkârlar hakkında şefaatçi bile olur.

Ayrıca nimetlerin en büyüğü olan Allâh-u Te'âlâ'nın cemâlini cennette müşâhade (görme) etme şerefiyle de şereflenir ki, onun gireceği özel cennette hûri ve köşk bulunmaz lâkin O Melik-i Muktedir (Kudretli Padişâh)ın huzurunda Rabbimizin rıza üzere tecellisi bulunur.

Tüm peygamberler (Salevâtüllâhi alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma'in) kendisine rahmet nazarıyla bakarlar, bu zat evliyâ-i kirâm (Radıyâllâhu Anhüm) hazarâtına da çok yakın olur. Lâkin bunlara kavuşmak için her senenin bir günü bu ism-i şerifi yedi bin (7000) kere okuması gerekir. Allâh-u Te'âlâ cümlemizi bu nimetlerle müne'am eylesin.


Her türlü isteğe kavuşmak için:

5) Her kim bu ism-i şerifi, yarısını gece, yarısını da gündüz olmak üzere günde yedi bin (7000) kere bir sene boyunca okursa Allâh-u Te'âlâ 'nın veli kullarından olur, Allâh-u Te'âlâ onu her isteğine ulaştırır, buna devam eden kişinin ömrü ve devleti ziyade olur.


Zehirli hayvanlardan korunmak için:

6) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse zehirli hayvanlar kendisini sokmaz ve tükürüğü bu hayvanlar tarafından sokulanlara şifa vesilesi olur.


Hayırların yağması ve şerden korunmak için:

7) Bu ism-i şerifi zikretmekle meşgul olan kişi bu ism-i şerifi zikretmek için sene içinde özel bir gün belirleyip, o gün gelince yedi bin (7000), diğer günlerde de üç yüz altmış (360) yada dört yüz (400) kere zikrederse, bunu kendisine vird edinmiş olur ki, buna devam eden kişinin üzerine bütün hayırlar yağar ve bütün şerler kendisinden uzaklaşır.


Zulmedenlerin helâkı ve ömrün uzaması için:

8) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse Allâh-u Te'âlâ ona zulmedenleri helâk eder, o kişinin ömrünü uzatır ve sahip olduğu her şeyde bereket hâsıl olur.


Büyük şeref ve zenginlik sahibi olmak için:

9) Her kim bu ism-i şerifi kendisine vird edinirse (devamlı okursa) işlerinde, nimetlerinde ve ömründe ona lütuf ve bereketler ihsan edilir. Ayrıca büyük bir şeref ve zenginlik sahibi olur. Hatta sakın şaşırmayın ama o kişi toprağa değse altın olur.


Fakirlikten kurtulma ve zengin olmak için:

10) Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse, Allâh-u Te'âlâ zorluklarını kolaya, fakirliğini zenginliğe, sıkıntısını da genişliği tebdil eder.


Sözü dinlenir sevilen kişi olmak için:

11) Zühre (Venüs) gezegeni, şerefindeyken (balık burcundayken) her kim bu ism-i şerifi misk ve z3aferanla ceylan derisi üzerine yazıp bunu üzerinde taşırsa Allâh-u Te'âlâ o kişinin muhabbetini insanların kalplerine yerleştirir.


Rızık genişliği için:

12) Lafza-i Celâl meleküti isimlerin kutbu olduğu gibi bu ism-i şerif de şerefinden sebep mülki (maddi âlemle) ilgili isimlerin kutbudur. Bu ism-i şerif rızık genişliği için ok iki gün boyunca, günde on iki bin (12.000) kere olmak üzere okur. İsm-i şerifin bu faydası tarafımızdan tecrübe edilmiş ve sahih bulunmuştur.


Hapisten kurtulmak için:

13) Hapiste olan bir kişi bu ism-i şerifi yüz bin seksen sekiz (100.088) kere okursa Allâh-u Te'âlâ onu hapisten kurtarır.


Düşmanların helâkı için:

14) Bu ism-i şerifi çokça okuyanın Allâh-u Te'âlâ düşmanını helâk eder.


İlim öğrenmek ve zengin olmak için:

15) Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi Şu'ayb (Aleyhisselâm)a inzal buyurmuştur, o da bu ism-i şerifi Mûsâ (Aleyhisselâm)a öğretmiş Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle ona kimya ilmini öğreterek kendisini zengin etmiş, Firavun ve kavminden kurtarmıştır.


Yüzüncü Esmâ-i hüsnâ ve İsm-i şerif hakkında:

16) Bu ism-i şerif yüzün tamamıdır. Yani doksan dokuz tane olan "Esmâ-i hüsnâ"nın yüzüncüsü sayılır. Çünkü Allâh-u Te'âlâ'nın isimleri çoktur hatta binden fazladır. Ama hepsinin manası doksan dokuz isimde toplanmıştır ki bu doksan dokuz ismi Rasûsüllâh (Sallâlâhu Aleyhi ve Sellem);

"Allâh-u Te'âlâ için yüzden bir eksik olan doksan dokuz isim vardır, kim bunları sayarsa (ezberlerse) cennete girer" (Buhâri, Şurûd:18, no:2585,2/981) hadis-i şerifiyle bize haber vermiştir.

Bu ism-i şerifler ki, Allâh-u Te'âlâ onlar hakkında:

" O (en güzel ve en şerefli manalara delalet eden) en güzel isimler yalnızca Allâh-u Te'âlâ'ya aittir. Öyleyse O'na onlarla yalvarın" (A'râf Sûresi:180'den) buyurmuştur.

Esmâ-i hüsna'nın içinde bu ism-i şerfiler bulunmaz, ancak onların içinde bulunan "Hasib" ismi-i şerifi "Kâfi" manasındadır. Allâh-u Te'âlâ bu mana hakkında;

" O, hesap görenlerin en süratli olanıdır. (Nitekim hiçbir kimsenin hesabıyla uğraşmak, O'nu diğerinden alıkoymaz ve böylece O, bir koyun sağımlık kadar kısa bir zamanda içersinde bütün yaratıkların hesabını bitirir)"En'âm Sûresi:62'den buyurmuştur.

Bu ism-i şerif doksan dokuz ismin mührü gibidir, bunu zikreden de bütün isimleri zikretmiş gibidir. İsm-i şeriflerle meşgül olan âlimler böylece beyan etmişlerdir.


17) Bu ism-i şerifin faydaları çoktur. Hatta "el-Cevâhirü'lhams" kitabının müellifinin "Esmâ-i İdrisiyye'nin şerhinde zikrettiğine göre; Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi zikredene dünya ve âhiret şerlerine karşı kâfi gelir, o kişiyi cennete girdirir, onu cehennemden kurtarır ve kıyâmet günü kabrinden mutlu olarak kalkar.

Bu ism-i şerifte kelâmı biraz uzattık, çünkü biz bunu zikretmekle çok meşgul olduk ve dualarımızın en süratli şekilde kabülüne vesile olarak bu ism-i şerifi bulduk. Bundan dolayı bundaki sırrı ifşa ettik. Ama yine de bu ism-i şerifte açıklamamız mümkün olmayan bunlardan başka bir çok sır vardır.

Hâsıl-ı kelâm; bu ism-i şerif her şey için çok faydalıdır. Bu ism-i şerifle meşgul olmak isteyen kişi bunu neye niyetle okuyacaksa onu zikredip (düşünüp) okumalıdır. Allâh-u Te'âlâ ikram edenlerin en keremlisidir, çalışanın gayretini boşa çıkarmaz. Zaten Allâh-u Te'âlâ:

"(Ey insanlar) Rabbiniz buyurdu ki: 'Bana dua (ve ibadet) edin ki, istediklerinizi yerine getirerek) size icabet edeyim (ve sevap vereyim). Şüphesiz o kimseler ki Bana kulluk etmekten büyüklenmektedirler, pek yakında alçak kimseler olarak cehenneme gireceklerdir" Ğafir Sûresi:60ve; "Muhakkak ki Allâh (herhangi bir kimseye vermiş olduğu) sözü bozmaz" Âli İmsân Sûresi;9'dan) buyurmaktadır.


18) Bu ism-i şerif sırf kemâli isimlerdendir, her kim bunu zikretmeyi kendine vird edinirse Allâh-u Te'âlâ onun zâhirini ve bâtınını (dışını ve içini) güzelleştirir, onu bol rızıkla rızıklandırır ve düşmanlarını ondan defeder.


19) Bu ism-i şerife "Bütün isimlerin manasını toplayan isim" denir. Bu ism-i şerifi zikretmek ve faydalarını müşahade etmek ismi Abdülkafi olanlara çok uygun olur.


20) Arkadaşından beklentisi olan kişinin isteği hâsıl olmazsa bu ism-i şerifi misk ve safranla ceylan derisine yazıp ona ait bir mekanda temiz bir yere gömsün, böylece isteğine nail olur.


Kaynaklar:(Şihâbüddün es-Sühreverdi, Şerhu'l-esmâi'l-erba'in. Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112: Yazma bağışlar, no:2773, verak:6 Muhammed ibnül Hatiriddin, el-Cevahiru'l-hams, sh:228-230: Şeyh Muhammed el-Tûnusi, er-Ravzatü's-sündüsiyye, sh:23-25: Fazlullah Muhammed ibnü Eyyüb, Fetâve's-süfiyye, verak:141)

Yorum Gönder for "Her Türlü Dünya ve Ahiret İstekleri için Okunan Dua (ism-i şerif"