Acemi Oğulları Ocağı Nedir Kısaca? (TTK )

Acemi oğulları ocağı nedir, görevleri maddeler halinde nelerdir, Acemi Ocağı kim tarafından kurulmuştur, hangi Osmanlı padişahı döneminde ortaya çıkmıştır, kısaca acemi oğlanlar ocağı nedir haberimizde.

Acemi Ocağı Nedir?

Osmanlı Devletinde kapıkulu ocaklarına asker yetiştiren Acemi Ocağı neferlerine "Acemi Oğlanı" denilmektedir. Kapıkulu ocaklarını teşkil eden Yeniçeri, Cebeci, Topçu, Top arabacısı, Bostancı ocağı efradı ve kapıkulu süvarileri, acemi oğlanları arasından çıkmıştır.

Acemi oğlanı iki şekilde alınırdı. Bunlardan biri savaşlarda elde edilen erkek esirlerin beşte birinden (pençik), diğeri ise Osmanlı tebaası hırıstiyan çocuklarından. Bunlardan savaşlarda elde edilen esirlerin asker olarak alınmasıyla ilgili Pençik kanunu tertip edilmiştir. Bu sebeple alınan esir oğlanlara "Pençik Oğlanı" adı verilmiştir.

Acemi ocağı ne demek

Pençik oğlanlarının önemli bir kısmı akıncıların düşman memleketlerine yaptıkları akın sonucu elde edilirdi. Bu elde edilen esirler Pençikci denilen memur tarafından tespit edilir bunlardan 10 ila 17 yaşları arasında erkek esirlerden vücutça kusursuz ve sağlam olanlar devletçe 300 akçe karşılığı satın alınırdı. 18 yaşındakiler ve hatta daha büyüklerden münasip olanlar da alınabilirdi.

Ayrıca Oku:Osmanlıda Celep Nedir?

Acemi Ocağı Kim Tarafından Kurulmuştur?

Yeniçeri ocağına asker yetiştirmek için Acemi Ocağı I.Murad devrinde kadıasker Çandarlı Kara Halil ile Karamanlı Molla Rüstem'in çalışmaları sonucu ilk olarak Gelibolu'da faaliyetlerine başlamıştır. Klasik dönem tarihçilerinden Aşıkpaşazade ve Oruç Beğ ile Kavanin-i Yeniçeriyan bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Pençik Nedir?

Pençik, Farsça beş ve bir kelimelerinin yani penç ve yek kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti, Kur'an'ın belirlediği hums adı altındaki beşte birlik payı, Farsça ifadesiyle penç-yek ve halkın dilinde aldığı şekliyle pençik adı altında beytülmala tahsis etmiş ve elde edilen esirlerin beşte birini de devlete ait köleler haline getirmiştir. Diğer beşte dörtlük pay ise gazilerin ganimet payı olup tasarrufu kendilerine aittir.

Acemi Ocağına Katılım Nasıldı?

Devşirilen oğlanlar devlet merkezine gelince iki üç gün istirahat eder, oğlanlara şehadet getirilip Müslüman edilirdi. Sonra Yeniçeri Ağası tarafından teftiş olunur, içlerinde sünnetli bulunup bulunmadığına bakılır, uygun çıkanlar eşkâl defterine kaydolunup Acemi Ocağı cerrahı tarafından sünnet edilirlerdi. Buna müteakip becerikli ve seviyeli olanlar saray için, gürbüzceleri Bostancı Ocağı için ayrılır, diğerleri Anadolu ve Rumeli ağaları vasıtasıyla Türk köylerine dağıtılırdı. Buna "Türk'e Vermek" denirdi.

Orada muayyen bir müddet hizmet ettikten ve hem İslam'ı ve hem de Türkçe'yi öğrendikten sonra, eşkali yoklanıp Acemi Oğlanı yazılırdı. Bu yazılmaya "Torba yazısı", yazılanlara da "Torba oğlanı" denirdi.

Acemi Ocağı Oğulları Görevi Nedir?

Acemi Ocağında askeri ve mesleki eğitim görenler, kabiliyetlerine göre Yeniçeri Teşkilatına, Enderun Mektebine veya başka yerlere alınırdı. Bunlardan Sadrazam, paşa, Sancakbeyi ve benzeri mülki ve askeri makamlara yükselenler çoğunluktaydı.

Yorum Gönder for "Acemi Oğulları Ocağı Nedir Kısaca? (TTK )"